(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn thiết lập hệ thống WebDAV với Apache2 trên OpenSUSE 11.3


Sau đây, chúng ta sẽ tạo 1 vhost Apache www.example1.com tại thư mục /srv/www/web1/web. Nếu hệ thống của bạn đã có vhost thì chỉ cần chỉnh lại các thông số cho phù hợp với bài thử nghiệm này.

Trước tiên, tạo thư mục /srv/www/web1/web, tạo tài khoản sử dụng Apache (wwwrun) và nhóm (www) để quản lý thư mục đó:

mkdir -p /srv/www/web1/web
chown wwwrun:www /srv/www/web1/web

Thiết lập vhost Apache cho www.example1.com:

vi /etc/apache2/vhosts.d/www.example1.com.conf

ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.example1.com
ServerAlias example1.com

DocumentRoot /srv/www/web1/web/

Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all

Mở file cấu hình /etc/apache2/httpd.conf và thêm dòng NameVirtualHost * vào trước Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf:

vi /etc/apache2/httpd.conf

[…]
### Virtual server configuration ############################################
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn’t need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
#
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option ‘-S’ to verify your virtual host
# configuration.
#
NameVirtualHost *

Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf
[…]

Khởi động lại Apache:

/etc/init.d/apache2 restart
Thiết lập host ảo đối với WebDAV

Tạo file mật khẩu WebDAV /srv/www/web1/passwd.dav dành cho tài khoản test (tham số -c sẽ chuyển sang bước tạo file nếu file đó chưa có sẵn):

htpasswd2 -c /srv/www/web1/passwd.dav test

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn khai báo mật khẩu cho tài khoản test (lưu ý rằng không nên sử dụng -c nếu file /srv/www/web1/passwd.dav đã tồn tại, vì bạn sẽ mất hết dữ liệu thiết lập cho tài khoản trước đó). Thay đổi quyền truy cập tới file /srv/www/web1/passwd.dav thành chỉ có tài khoản root và thành viên của nhóm www mới được phép truy cập và thao tác:

chown root:www /srv/www/web1/passwd.dav
chmod 640 /srv/www/web1/passwd.dav

Chỉnh lại vhost www.example1.com trong file /etc/apache2/vhosts.d/www.example1.com.conf và thêm dòng lệnh sau vào:

vi /etc/apache2/vhosts.d/www.example1.com.conf

[…]
Alias /webdav /srv/www/web1/web

DAV On
AuthType Basic
AuthName “webdav”
AuthUserFile /srv/www/web1/passwd.dav
Require valid-user

[…]

Khi người sử dụng tiến hành gọi /webdav thì Alias (cùng với ) sẽ trực tiếp thực hiện điều đó, nhưng bạn vẫn có thể truy cập toàn bộ thư mục gốc của vhost, toàn bộ các đường dẫn URL khác vẫn thuộc dạng “normal”. Vhost sau khi chỉnh sửa sẽ trông giống như sau:

ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.example1.com
ServerAlias example1.com

DocumentRoot /srv/www/web1/web/

Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all

Alias /webdav /srv/www/web1/web

DAV On
AuthType Basic
AuthName “webdav”
AuthUserFile /srv/www/web1/passwd.dav
Require valid-user

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *