(+84) 463.28.7979

Import dữ liệu Microsoft Access vào Excel


Microsoft Access là một không gian lớn để lưu trữ và tổ chức dữ liệu thành bảng, viết những truy vấn cho báo cáo xác định. Excel đơn giản là quá trình của việc trình bày dữ liệu thành các worksheet. ở đây chúng ta sẽ đưa ra từng bước import một bảng trong Access vào Excel.

Mở một worksheet mới hoặc đã tồn tại mà bạn muốn thêm dữ liệu. click Data\ Get External Data\ From Access.

Tiếp theo, chọn cơ sở dữ liệu trong Access mà bạn muốn lấy bảng thông tin từ đó và Double click.

Bây giờ bạn sẽ chọn thanh cuộn đến bảng mà bạn muốn thêm vào Excel và double click.

Hộp thoại Import Data sẽ mở ra cho bạn để tạo những lựa chọn khác nhau, trong ví dụ này chúng ta import bảng dữ liệu nên chúng ta cần rời khỏi cài đặt mặc định và chọn cell để bắt đầu import dữ liệu. click OK.

Dữ liệu từ bảng bây giờ sẽ hiển thị cho bạn trên worksheet của Excel được sắp xếp tương tự như một bảng.

Vũ lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *