(+84) 463.28.7979

IPsO 4.0


là một công cụ giám sát IP. Đối với cả hai tải lên và tải xuống suối, nó sẽ cho bạn tốc độ truyền tải nhanh, tỷ lệ trung bình, mức tối đa và khối lượng dữ liệu chuyển giao. Chỉ dẫn được cho textually và đồ họa.


Đương nhiên là công cụ lý tưởng để theo dõi đường dây ADSL, cáp, Ethernet hoặc Wi-Fi. giao diện của nó có thể được sửa đổi với da. Cho đương nhiên một thử để xem những gì nó thực sự có khả năng!

Hạn chế:

· 10 ngày dùng thử

Free Download

External Mirror 1 [ZIP]

Mirror (US) [ZIP]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *