(+84) 463.28.7979

Khắc phục lỗi Outlook: "Không thể Tạo File" khi mở tập tin đính kèm


Khi bạn mở file đính kèm trong Outlook và bạn nhận được lỗi sau: “Can’t create file: filename. Right-click the folder you want to create the file in, and then click Properties on the shortcut menu to check your permissions for the folder”

Vấn đề này thường xảy ra khi Outlook không thể truy cập các tập tin tạm thời, tập tin được liên kết đến. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy thao tác theo các bước sau:

1.    Click Start >> Run và gõ regedit.

2.    Click Edit >> find và gõ “outlooksecuretempfolder

3.    Sau khi tìm đến từ khóa này sẽ thông báo cho bạn biết nơi mà file tạm của Outlook được lưu giữ. Nó tương tự như sau:

C:\Users\Trinh Dinh Nguyen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\BQ0LGI55\

4.    Mở My computer và chuyển hướng tới vị trí của file tạm.

5.    Xóa tất cả các file trong thư mục này.

6.    Mở lại outlook và bạn sẽ mở được file đính kèm của bạn.


tdnguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *