(+84) 463.28.7979

Khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL từ một tập tin sao lưu


Có rất nhiều lý do bạn muốn khôi phục lại một cơ sở dữ liệu từ một tập tin sao lưu dự phòng.

mysql

Tuy nhiên, bạn cũng nên thử nghiệm trên một máy chủ chỉ cần kiểm tra để đảm bảo rằng các cơ sở dữ liệu sao lưu của bạn đang làm việc một cách chính xác. Đây là cú pháp:

mysql -h hostname -u username -pthepassword databasename < dumpfile.sql

Và đây là ví dụ:

mysql -h localhost -u root -p72aDufi8 itnews.vn < itnews.sql

Ở ví dụ trên, tên database sẽ là itnews.vn và được khôi phục từ file cũng có tên là itnews.sql

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *