(+84) 463.28.7979

Không hiển thị shortcut chia sẻ mạng trước đây


Theo mặc định, khi bạn vào Network Places, máy tính sẽ tự động quét và hiển thị các shortcut của những lần chia sẻ mạng trước đó. Để tắt chức năng này và xóa tất cả shortcut hiện hữu, bạn làm như sau:

1. Nhấp đúp biểu tượng My Computer.

2. Vào menu Tools > Folder Options > View.

3. Trong danh sách Advanced Settings, bên dưới mục Files and Folders, tìm và bỏ dấu kiểm trước tùy chọn Automatically search for network folders and printers (xem hình 1).

4. Nhấp đúp biểu tượng Network Neighborhood trên màn hình desktop, chọn tất cả các kết nối mạng trước đây và nhấn Delete. Lần tiếp theo khi vào Network Neighborhood các shortcut sẽ không còn nữa.

Network_Folder

Hình 1: Bỏ chọn mục Automatically search for network folders and printers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *