(+84) 463.28.7979

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Thumbnail Previews trong Windows 7 Explorer


Đây là bài viết sẽ cho bạn thấy cách bật hoặc tắt chức năng xem trước hình thu nhỏ trong Windows Explorer cho riêng tài khoản của bạn hay tất cả người dung trong Windows 7 Windows Explorer hiển thị hình thu nhỏ mặc định trong Windows 7.

Chú ý: Hiển thị hình thu nhỏ trong Windows Explorer yêu cầu sử dụng Windows Photo Viewer như là chương trình mặc định để mở với tất cả các định dạng file ảnh ngoại trừ file .gif.

Nếu có nhiều hình thu nhỏ trong một cửa sổ Windows Explorer, nó có thể làm chậm máy tính của bạn trong khi nó tải các hình thu nhỏ khác. Nếu điều này xảy ra, thì vô hiệu hóa hình thu nhỏ sẽ làm tăng tốc độ máy tính khi bạn mở cửa sổ Windows Explorer.

Cảnh báo: Khi Thumbnail previews được kích hoạt, bạn cần phải thiết lập kích thước xem biểu tượng trong cửa sổ Windows Explorer với Medium Icon, Large Icon hoặc Extra Large Icon để nhìn thấy hình thu nhỏ của tập tin hoặc thư mục.

Cách 1: Thực hiện qua Folder Options

Chú ý: Tùy chọn này sẽ chỉ kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Thumbnail trong tài khoản người dung hiện tại. Nếu tùy chọn này không có sẵn trong Folder Options thì bạn sẽ cần phải kích hoạt bằng cách thứ 3 hoặc thứ 4 ở phía dưới.

Cách thực hiện:

1. Mở Folder Options.

2. Click vào thẻ View (hình 1).
Folder Options

Hình 1.

3. Để tắt Thumbnail bạn chọn Always show icons, never thumbnails và sau đó click Ok (hình 1).

4. Để mở Thumbnail, bạn bỏ dấu chọn Always show icons, never thumbnails và sau đó click Ok (hình 1).

Cách 2: Thông qua Visual Effects.

Chú ý: Tùy chọn này chỉ kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Thumbnail trong tài khoản hiện tại

Cách thực hiện:

1. Mở thiết lập Visual Effects (hình 2).
Visual Effects

Hình 2.

2. Để tắt Thumbnails bạn cần phải bỏ dấu chọn Show thumbnails instead of icons và sau đó click Ok (xem hình 2).

3. Để mở chế độ Thumbnail bạn cần chọn Show thumbnails instead of icons và sau đó click Ok (xem hình 2).

Chú ý: Nếu tùy chọn này không được chọn khi bạn mở lại cửa sổ Visual Effects thì bạn cần phải kích hoạt hoặc vô hiệu hóa ở cách thứ 3 hoặc dưới đây.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *