(+84) 463.28.7979

Kích hoạt xác thực bước hai trong LinkedIn


LinkedIn vừa tiến thêm một bước rất quan trọng trong quá trình xác thực tài khoản. Đó là yếu tố xác thực bước 2. Bạn có thể và nên ngay bây giờ bạn nên tăng cường mức bảo mật cho tài khoản của bạn với quá trình xác thực bước hai.

Cũng như tài khoản trực tuyến khác, khi bạn cần kích hoạt xác thực thực bước hai bạn cần phải cung cấp số điện thoại để LinkedIn gửi cho bạn một mã đến điện thoại của bạn. Điều này sẽ gây khó khăn cho những người dùng bất hợp pháp muốn thử hoặc cố gắng tấn công tài khoản của bạn.

Để kích hoạt tính năng này trên LinkedIn, bạn di chuyển đến Settings, sau đó click vào tab Account và click vào tuỳ chọn “Manage security settings”.

linkedin_Authentication

linkedin_Authentication_Step_2

linkedin_Authentication_Step_2

linkedin_Authentication_Step_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>