(+84) 463.28.7979

Kill Processes từ lệnh của Windows


Nếu bạn quen thuộc với Unix/Linux, bạn thường có khả năng kết thúc hoặc bắt đầu từ dòng lệnh. Linux cho bạn công cụ đơn giản mà không tồn tại mặc định trong Windows.

Vào tiện ích Command Line Process Viewer/Killer/Suspender từ website Beyond Logic. Đây là câu lệnh đơn giản cho bạn thực hiện một số các tiện ích bao gồm việc xem danh sách truy cập, kết thúc truy cập và thay đổi mức ưu tiên của quá trình.
Cú pháp

kill_proces

Ví dụ ứng dụng
kill_proces2

VL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *