(+84) 463.28.7979

Lập lịch Backup với Rsyncbackup trên Debian Etch


Đây là tài liệu miêu tả cách thiết lập và cấu hình rsyncbackup trên Debian Etch. Rsyncbackup là kịch bản viết bằng ngôn ngữ Perl hoạt động cùng với rsync.

Chúng ta dễ dàng cấu hình và có khả năng lập lịch để backup data với các kiểu(Partial – Từng phần hoặc Incremental – back theo sự thay đổi dữ liệu).

1 – Mở đầu.

Chúng ta sử dụng 2 máy chủ Debian trong bài viết này. Hệ thống đầu tiên là server chính có địa chỉ IP là 192.168.0.101, thứ 2 là server backup có địa chỉ là 192.168.0.102(Đây là nơi sẽ cất giữ file sau khi backup).

2 – Các gói cần thiết.

2.1: Server chính:

Bạn sử dụng dòng lệnh sau để cài đặt rsync:

apt – get install openssh-client openssh-server rsync

3. file key của SSH.

Bây giờ chúng ta tạo file key của SSH, nó sẽ được sử dụng khi chúng ta kết hợp với rsyncbackup để chứng thực backup server.
Chú ý: Ngoài ra chúng ta còn có khả năng tạo key với kịch bản rsyncbackup(rsyncbackup -r).

3.2: Backup Server.

Bây giờ chúng ta kiểm tra lại tất cả. Chúng ta có khả năng đăng nhập tới máy chủ backup với câu lệnh sau:

ssh -I /root/.ssh/id_rsa root@192.168.0.102

Sau đó chúng ta log out.

exit.

4 – Rsyncbackup trên máy chủ chính.

4.1 Chúng ta sử dụng dòng lệnh sau để download Rsyncbackup

cd /tmp/

wget http://rsync-backup.googlecode.com/files/rsyncbackup.zip

Sau khi chúng ta download xong và chúng ta giải nén.

unzip -d rsyncbackup rsyncbackup.zip

4.2 Kịch bản và cấu hình file.

Bây giờ chúng ta copy rsyncbackup tới vị trí cần thiết.

Cp /tmp/rsyncbackup/rsyncbackup/rsynbackup /usr/local/bin/
Chmod 700 /usr/local/bin/rsyncbakup

Trước khi chúng ta tạo file cấu hình chúng ta tạo thư mục.

Mkdir /etc/rsyncbackup.
Mkdir /var/log/rsyncbackup/
Touch /etc/rsyncbackup/config.conf /etc/rsyncbackup/destinations.conf \
/etc/rsyncbackup/sources.conf /etc/rsyncbackup/backupset.conf
Ln -s /var/log/rsyncbackup/ /etc/rsyncbackup/logs

4.3 Cấu hình

4.3.1 Cấu hình chính

Đây là file chứa các chuẩn tuỳ chọn của rsync của tất cả các backup.
Vi /etc/rsyncbackup/config.conf
Nội dung file khi chúng ta sử dụng lệnh vi sẽ hiển thị như sau:
–stats
–progress
–links
–hard-links
–times
–recursive
–perms
–owner
–group
–compress
–backup

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng kiểu ngắn: ví dụ “-p” thay vì “–perms”.Ở đây chúng ta sử dụng kiểu dài hơn cho dễ hiểu.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *