(+84) 463.28.7979

Lặp lại nhãn trong Pivot Table trong Excel 2010


Khi bạn tạo một bảng pivot trong Excel 2010 hoặc Excel 2007, các nhãn hàng trong một bố cục nhỏ gọn – tất cả các tiêu đề được liệt kê trong cột A.

PivotLabelRepeat01

Bạn có thể thay đổi thiết lập Report Layout, Outline hoặc Tabular, do đó mỗi hàng từng lĩnh vực trong một cột riêng biệt.

Pivot Label Repeat

Đây là cùng một bảng pivot trong form Outline. Trường Region trong cột A, với một hàng riêng biệt cho từng nhóm mới.

Pivot Label Repeat

Lặp lại Row Labels

Một tính năng mới trong Excel 2010 cho phép bạn lặp lại nhãn hàng, vì vậy chúng xuất hiện trên mọi hàng trong bảng pivot.

Để bật tính năng này cho tất cả các trường, chọn Repeat All Item Labels trên thẻ Design của Ribbon.

Pivot Label Repeat

Dưới đây là bảng pivot trong form Outline, lặp lại nhãn hàng.

Pivot Label Repeat

Lặp lại nhãn cho một lĩnh vực đơn

Thay vì bật lặp lại nhãn cho toàn bộ bảng pivot, bạn có thể áp dụng tính năng này để áp dụng cho một lĩnh vực cụ thể trong bảng pivot.

Trong ví dụ này, trường Region, CityStore trong khu vực Row và chúng tôi sẽ bật nhãn lặp lại cho trường Region.

  1. Kích chuột phải vào Region, và nhấp vào Field Settings.
  2. Trong hộp thoại Field Settings, bấm vào thẻ Layout & Print.
  3. Chọn Repeat item labels và sau đó nhấn Ok.

Pivot Label Repeat

Bây giờ, hàng Region đã được lặp, nhưng hàng City thì không.

Pivot Label Repeat

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>