(+84) 463.28.7979

Liệt kê tất cả các GPO trong Forest hiện tại


Hãy nói rằng tôi có một forest và tôi muốn có tài liệu một danh sách của tất cả các GPO trong forest đó. Và có khả năng liệt kê danh sách các GPO ánh xạ tới GPO Domain nó được tạo ra.

GPO-Forest

Tôi có thể bắt đầu với lệnh Get-ADForest nó sẽ tạo ra một đối tượng đối với forest mà tôi đã đăng nhập vào. Đối tượng này có một thuộc tính Domain. Vậy làm thế nào để tôi biết điều này? Tôi có thể tìm thấy điều này bằng cách chạy:

Get-ADForest | Get-Member

Một khi tôi biết rằng tôi có thể có được một danh sách của tất cả các lĩnh vực trong forest  bằng cách sử dụng thuộc tính Domain, tôi có thể đường ống những tên miền vào lệnh Get-GPO để tìm ra tên của tất cả các GPO cho mỗi tên miền trong rừng.

Dưới đây là cách để làm thế nào c hnó hoạt động trong một đường dài:

(get-ADForest).domains | foreach { get-GPO -all -Domain $_ | Select-Object @{n='Domain Name';e={$_.DomainName}}, @{n='GPO Name';e={$_.DisplayName}} }

Lệnh Select-Object được sử dụng để tạo ra một mảng kết hợp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array

Map các tên miền với tên GPO.

Domain trong ví dụ gọi là corp.itnews.vn với domain con là windowsclb.corp.itnews.vn, với GPO test tên là testGPO, tôi sẽ liệt kê nó giống như sau:

Domain Name         GPO Name
-----------         --------
corp.itnews.vn     Default Domain Policy
corp.itnews.vn     testGPO
corp.itnews.vn     Default Domain Controllers Policy
windowsclb.corp.itnews.vn Default Domain Policy
windowsclb.corp.itnews.vn Default Domain Controllers Policy

Đầu ra của lệnh này là lệnh Out-GridView để có được một danh sách phong cách bảng tính của GPO cho mỗi tên miền trong rừng.

(get-ADForest).domains | foreach { get-GPO -all -Domain $_ | Select-Object @{n='Domain Name';e={$_.DomainName}}, @{n='GPO Name';e={$_.DisplayName}} } | Out-Gridview

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>