(+84) 463.28.7979

Mở hoặc khoá ô trong Excel 2010/2007


Bạn không thể thay đổi giá trị trong ô bởi vì chúng đang bị khoá, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách mở hoặc khoá ô trong Excel 2010Excel 2007

Bước 1: Lựa chọn những ô mà bạn muốn thay đổi.

Bước 2: Lựa chọn thẻ Home, trong khu vực Cell lựa chọn Format | Format Cells.

Excel-Format-Cells-option

Bước 3: Nhấn vào thẻ Protection

Bước 5: Bỏ lựa chọn “Locked” để mở khoá ô. Chọn để khoá chúng. Click Ok. Khi bạn ẩn khoá Cell hoặc ẩn thì công thức sẽ không ảnh hưởng cho đến khi bạn bảo vệ WorkSheet. Bạn có thể làm việc này bằng cách click vào thẻ Review và chọn Protect Sheet.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *