(+84) 463.28.7979

Menu kiểu cũ trong Excel 2007


Dưới đây là một cách nhanh chóng để hiển thị menu kiểu cũ trong Excel 2007 hoặc các phiên bản về sau. Thực hiện thủ tục VBA này và bạn sẽ nhận được một thanh công cụ chứa các lệnh Excel cũ 2003.

Sub MakeOldMenus()

Dim cb As CommandBar

Dim cbc As CommandBarControl

Dim OldMenu As CommandBar

‘  Delete it, if it exists

On Error Resume Next

Application.CommandBars(“Old Menus”).Delete

On Error GoTo 0

‘  Create an old-style toolbar

‘  Set the last argument to False for a more compact menu

Set OldMenu = Application.CommandBars.Add(“Old Menus”, , True)

‘  Copy the controls from Excel’s “Built-in Menus” shortcut menu

With CommandBars(“Built-in Menus”)

.Controls(“&File”).Copy OldMenu

.Controls(“&Edit”).Copy OldMenu

.Controls(“&View”).Copy OldMenu

.Controls(“&Insert”).Copy OldMenu

.Controls(“F&ormat”).Copy OldMenu

.Controls(“&Tools”).Copy OldMenu

.Controls(“&Data”).Copy OldMenu

.Controls(“&Window”).Copy OldMenu

.Controls(“&Help”).Copy OldMenu

End With

‘   Make it visible. It appears in the Add-Ins tab

Application.CommandBars(“Old Menus”).Visible = True

End Sub

Sau khi bạn thực thi macro này, menu mới xuất hiện trong tab Add-Ins:

Excel 2007

Thực đơn không phải là hoàn hảo. Một vài lệnh không làm việc và danh sách các tập tin gần đây trong menu File chỉ cho thấy giữ chỗ.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>