(+84) 463.28.7979

MobiFone đạt gần 6.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế


Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Thông tin Di động (MobiFone), năm 2010, MobiFone đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng doanh thu và đạt 5.860 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

picture

Mức năng suất lao động tính trên doanh thu của MobiFone trung bình trong năm 2010 đạt trên 6,5 tỷ đồng/người/năm, tăng 16% so với năm 2009.

MobiFone cho biết, năm 2010, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giao, với mức tăng trưởng doanh thu trên 30% so với năm 2009, đạt 36.034 tỷ đồng, hoàn thành 100,09% kế hoạch. Mức doanh thu này đã chiếm tỷ trọng 35% doanh thu của toàn tập đoàn VNPT.

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh của mạng này thì trong năm 2010, MobiFone đã nộp ngân sách nhà nước là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.860 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,32% lợi nhuận của VNPT, tăng 6%.

Như vậy, với tổng doanh thu trên, trong năm 2010, mức năng suất lao động tính trên doanh thu của MobiFone trung bình đạt trên 6,5 tỷ đồng/người/năm, tăng 16% so với năm 2009.

Tính đến cuối năm 2010, MobiFone đã có hơn 20.000 trạm phát sóng. Số lượng thuê bao thực phát triển trong năm 2010 là 5,95 triệu thuê bao, hoàn thành 119% kế hoạch.

Cùng với đó, nhà mạng này cũng đã liên tục đưa ra các dịch vụ giá trị gia tăng mới như Mworld, Mrearch, Mspace, Mplus, Mstory, Mgame, Thế giới nhạc…

M.Chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *