(+84) 463.28.7979

Ngăn chặn video trên YouTube và các nội dung Flash bằng cách sử dụng Forefront TMG


Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để chặn người sử dụng chơi video trên YouTube trên mạng. Tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để chặn nội dung Flash được nhúng trên các trang web (mặc dù trong thời gian hiện nay ngăn chặn tất cả các nội dung Flash có thể không phải là ý tưởng tốt).

Video-youtube

Có bạn luôn có thể chặn URL Video nhưng điều này có thể không có hiệu quả như video trên YouTube có thể được nhúng trong các trang web khác và có rất nhiều các trang web giống như trang YouTube. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là để ngăn chặn kiểu MIME, nhờ nội dung nâng cao, khả năng lọc được xây dựng vào Forefont TMG.

Trước khi bắt đầu có hai ghi chú quan trọng:

  • Tôi đề cập đến YouTube bởi vì nó là của tất cả mọi người yêu thích, nhưng các bước dưới đây sẽ làm việc cho Vimeo và các trang web chia sẻ video nào khác dựa trên công nghệ Adobe Flash.
  • Các bước dưới đây có thể được sử dụng để chặn YouTube và nội dung flash  trên ISA Server 2004/2006.

Chặn video YouTube bằng cách sử dụng TMG

1. Trên giao diện TMG, click chuột phải vào Firewall Policy > New Access Rule và tạo “Deny” với tên là “Block Youtube” và làm theo các bước sau:

Deny

Applies to: All Outbound traffic

From: Internal

To: External

All Users

Click Finish để đóng cửa sổ Wizard.

2. Bạn không cần phải nhấn Apply ngay! click chuột phải vào Rule bạn mới tạo chọn Properties.

3. Chọn thẻ Content Types > Click New.

4. Tạo Content type Set mới như sau:

Tên: YouTube

Available types: (bạn gõ các kiểu file sau và click nút Add)

* video/mp4
* video/x-flv
* video/x-ms-asf

Video-youtube

5. Click ok, và đảm bảo bạn chọn vào Youtube mà bạn vừa tạo để kích hoạt.

Video-youtube

6. Click Ok và Apple để áp dụng thay đổi.

Kiểm tra thiết lập bạn vừa taọ bằng cách bạn thử mở Video trên Youtube hoặc trang web chia sẻ Video khác.

Block Adobe Flash Player sử dụng TMG

1. Thực hiện từ bước 1 đến bước 3 như ở trên.

2. Trong khi tạo Content type set mới, bạn sử dụng các thông số sau:

Tên: Flash

Trong ô available types box, bạn gõ:

application/x-shockwave-flash

3. Bạn thực hiện giống bước 5 ở trên.

Ngăn chặn  thêm kiểu MIME

Nếu bạn cần để chặn một cái gì đó khác, thì nó khá dễ dàng để tìm thấy những gì loại nội dung để ngăn chặn. Đơn giản chỉ cần theo dõi ghi chép (Logs & Reports> Logging) trong giao diện điều khiển TMG. Một khi bạn gặp phải  nhật ký cho phép nội dung mà bạn muốn chặn, mở rộng “Additional Information” và bạn sẽ tìm thấy những loại MIME mà bạn cần phải chặn.

Video-youtube-4

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *