(+84) 463.28.7979

Nhóm dữ liệu trong Excel Pivot Table


Trong Excel Pivot Table, bạn có thể nhóm các Item trong cột hoặc hàng.

Ví dụ, dữ liệu trong trường Date có thể nhóm theo tháng, và trường số có thể nhóm theo hàng chục.

Excel-Pivot-Table

Nhóm ngày

Để nhóm item trong trường ngày:

1. Chuột phải vào nút trường Date.

2. Chọn Group and Show Detail | Group.

3. Trong hộp thoại Grouping, lựa chọn một hoặc nhiều tuỳ chọn từ danh sách By.

4. Để hạn chế những ngày được nhóm lại, bạn có thể thiết lập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bằng cách gõ ngày trong hộp “Starting”và “Ending”.

5. Click Ok để đóng hộp thoại.

Nhóm ngày theo tuần

Để nhóm item trong trường ngày theo tuần, thực hiện như sau:

1. Click chuột phải vào nút trường Ngày.

2. Chọn Group and Show Detail | Group.

3. Trong hộp thoại Grouping, lựa chọn Days từ danh sách By.

4. Lựa chọn 7 trong Number of days.

5. Phạm vi tuần được xác định bởi ngày trong ô Starting’, vì vậy điều chỉnh nếu cần thiết. Trong ví dụ ở bên phải, 29 Tháng mười hai 2003 (thứ Hai), đã được nhập như là ngày khởi đầu.

6. Click Ok.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *