(+84) 463.28.7979

NIST thành lập National Cybersecurity Center of Excellence


Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), tiểu bang Maryland, và Montgomery County đã hợp tác thành lập Trung tâm An ninh không gian mạng quốc gia xuất sắc. Trung tâm được thành bởi 10 triệu trung tâm công cộng và tư nhân để thúc đẩy việc áp dụng các công cụ an ninh mạng và công nghệ.

National Cybersecurity Center of Excellence

Trung tâm trụ sở ở Gaithersburg, Maryland, sẽ cung cấp một cơ sở tính toán các nhà nghiên cứu NIST có thể làm việc cộng tác với cả người dùng và các nhà cung cấp các sản phẩm an ninh mạng và dịch vụ. Trung tâm sẽ tổ chức nhiều thể chế, nỗ lực hợp tác xâydựng chuyên môn từ ngành công nghiệp và chính phủ.

Trung tâm có kế hoạch để thực hiện các trường hợp sử dụng yêu cầu toàn diện và kế hoạch thử nghiệm để giải quyết những thách thức an ninh mạng cụ thể – có thể dẫn đến thực tế, cách tiếp cận an ninh mạng tương thích cho hệ thống CNTT phức tạp, NIST cho biết trong một bản tin.

Ví dụ trường hợp sử dụng tiềm năng sẽ là mẫu an ninh mạng tương thích để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực y tế, điện toán đám mây và máy tính di động, mật mã, hoặc giám sát liên tục của hệ thống CNTT.

Sự phát triển và sàng lọc các trường hợp sử dụng sẽ được mở để tất cả các bên quan tâm, bao gồm cả các nhà cung cấp và công chúng. Kết quả từ các dự án trung tâm sẽ được chia sẻ với người sử dụng CNTT rộng lớn hơn và cộng đồng nhà cung cấp.

Ngoài ra, NIST phát hành dự thảo một tài liệu hướng dẫn cập nhật cho các tổ chức cần quản lý sự cố bảo mật máy tính, chẳng hạn như hacking hoặc các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

Hướng dẫn sửa đổi được thiết kế để giúp cả hai thành lập và mới được thành lập đội phản ứng sự cố tạo ra một chính sách ứng phó sự cố và kế hoạch. Kế hoạch nên có một sứ mệnh, chiến lược và mục tiêu, phương pháp tổ chức ứng phó sự cố, số liệu để đo khả năng phản ứng và một quá trình xây dựng sẵn cho việc cập nhật kế hoạch.

NIST đang tìm kiếm ý kiến ​​công chúng về dự thảo. Bình luận phải được gửi qua email với “SP 800-61″ trong dòng chủ đề của ngày 16 tháng 3.

Theo Tin Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>