(+84) 463.28.7979

Notes và To Do Add-in của Office 2010- Note&Do


Note&Do – là một phần mềm add-in miễn phí hữu ích cho Office 2010Office 2007 cho phép người dùng tạo ra các ghi chú đơn giản và cũng để làm nhiệm vụ. Lợi thế của việc sử dụng điều này trong tiện ích là bạn có thể tạo ghi chú từ bất kỳ văn bản trong tài liệu hay trình bày của Excel bằng cách chỉ cần kéo và thả nó. Bạn cũng có thể kéo và thả các ghi chú cho các tài liệu như là tốt. Nó cũng được nhúng vào với To Do nơi bạn có thể thêm phân loại các công việc của bạn. Khi cài đặt Add-in bạn có thể truy cập nó từ một tab riêng biệt trong thanh công cụ Ribbon.

Note and To Do

Bạn có thể phân loại ghi chú và nhiệm vụ với màu sắc và cũng có thể pin một ghi chú cho một ứng dụng nào đó hoặc cho tất cả các ứng dụng.

Office 2010

Xem cửa sổ hiển thị của Note&Do trong các ứng dụng của bộ Office sau đây:

  • MicrosoftM® Excel®
  • Microsoft® Outlook®
  • Microsoft® PowerPoint®
  • Microsoft® Word

Note&Do là khá đơn giản và là một Add-in rất hữu ích trong Office.

Download Note&Do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>