(+84) 463.28.7979

Right Click Tweaker: Bổ sung nhiều chức năng cho menu chuột phải


“Right Click Tweaker” là một phần mềm miễn phí trên Windows có chức năng bổ sung thêm nhiều tiện ích vào menu chuột phải khi người dùng nhấn chuột phải lên các tập tin hay thư mục. Có thể kể ra một số tiện ích mà chúng ta thường dùng như sao chép tập tin sang thư mục khác, mã hóa tập tin, mở bằng Notepad, mở Control Panel, mở các phần mềm ẩn trong Windows

Phần mềm không cần cài đặt, nặng chưa tới 1MB và hỗ trợ chạy trên Windows XP/Vista/7 (cần phải có .Net Framework 3.5). Tải “Right Click Tweaker” tại đây.

Phần mềm rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần mở Right Click Tweaker lên, đánh dấu chọn vào những chức năng bạn muốn rồi nhấn nút Apply Tweakes là xong. Các chức năng mới này sẽ hiện ra khi bạn nhấn chuột phải lên tập tin, thư mục hoặc chuột phải lên Desktop, khoảng không trên màn hình.

Các chức năng của Right Click Tweaker:

 1. Copy To Folder: Sao chép di chuyển tập tin/thư mục sang một thư mục khác.
 2. Move To Folder: Di chuyển tập tin/thư mục sang một thư mục khác.
 3. Create File List: Tạo danh sách các tập tin bên trong thư mục.
 4. Print File List: In danh sách các tập tin bên trong thư mục.
 5. Encrypt & Decrypt: Mã hóa tập tin và thư mục để các User khác trong Windows không xem được tập tin của bạn.
 6. Open In Notepad: Mở tập tin đó bằng Notepad.
 7. Open file location: Mở thư mục chứa tập tin này nếu đây là một Shortcut.
 8. Administrator Command Prompt: Mở cửa sổ dòng lệnh khi nhấp chuột phải lên một thư mục bất kỳ.
 9. God Mode: Mở cửa sổ quản lý God Mode.
 10. System Configuration Utility: Mở cửa sổ quản lý System Configuration Utility (msconfig).
 11. Problem Step Recorder (Windows 7): Chạy chức năng ẩn Problem Step Recorder trong Windows.
 12. Take Ownership (Windows 7, Vista): Cho phép bạn chiếm quyền điều khiển các tập tin và thư mục tạo bởi những User khác trong cùng một máy tính.
 13. Copy Content To Clipboard: Sao chép nội dung của các file Text vào trong bộ nhớ Clipboard.
 14. Search and Replace: Thay đổi tên tập tin hàng hoạt trong một thư mục.
Right Click Tweaker

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>