(+84) 463.28.7979

Sử dụng mật khẩu khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver


Hướng dẫn này giúp bạn hiện cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu để bảo vệ máy bạn khi bạn Unlock hoặc chạy ScreenSaver.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên là “ForceUnlockLogon” nếu chưa có và gán dữ liệu của nó là 1 để yêu cầu password khi unlock máy hoặc thoát ScreenSaver.

password-unlock

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
Name: ForceUnlockLogon
Type: REG_DWORD
Value: 0 – không yêu cầu password, 1 – yêu cầu password

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *