(+84) 463.28.7979

Sắp ban hành quy định quản lý đầu tư CNTT ngành Tài chính


Dự kiến trong quý 3, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành các quy định về quản lý CNTT trong ngành, đáp ứng các yêu cầu về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước.

CNTT

Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được ban hành từ năm 2009 song tới nay, việc triển khai Nghị định vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là đối với Bộ Tài chính, một Bộ đa ngành có nhiều đặc thù trong triển khai phát triển ứng dụng CNTT-TT.

Theo lãnh đạo của Cục Tin học & Thống kê tài chính (TH&TKTC) – Bộ Tài chính, nhiều quy định về quản lý CNTT để thực hiện Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư CNTT đến đầu năm 2011 mới được Bộ TT-TT ban hành (còn thiếu quy định về định mức kỹ thuật, đơn giá), vì vậy chưa rõ được nội dung, trình tự trong triển khai đầu tư CNTT theo Nghị định. Quá trình xây dựng quy định quản lý nội bộ của Cục TH&TKTC phụ thuộc rất lớn vào các văn bản hướng dẫn của Bộ TT-TT.

Xác định việc tổ chức triển khai ứng dụng CNTT năm 2011 theo hình thức quản lý đầu tư là bắt buộc phải thực hiện, các đơn vị hệ thống CNTT trong Bộ Tài chính đang tích cực nghiên cứu và xây dựng các quy định cụ thể vừa đáp ứng yêu cầu của Nghị định 102 đồng thời phù hợp với thực tiễn triển khai của ngành.

Đơn cử về nguyên tắc xác định các dự án, Bộ Tài chính triển khai ứng dụng CNTT trên phạm vi rất rộng, danh mục dự toán các đơn vị xây dựng hàng năm gồm rất nhiều hạng mục (60 – 80 đầu việc), cần phải có quy định rõ: Những nội dung phải lập dự án, cách thức tập hợp các nội dung ứng dụng CNTT để hình thành 1 dự án, tránh việc lập quá nhiều dự án CNTT.

Vì thế, Bộ Tài chính dự kiến sẽ ban hành quy định nguyên tắc như sau: Mỗi dự án đầu tư ứng dụng CNTT phải đảm bảo hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong công tác quản lý tài chính, mỗi dự án phải được tính toán đầy đủ các nội dung, phương án (phần mềm, trang thiết bị, dịch vụ triển khai) để đảm bảo hoàn thành thực hiện tối thiểu 1 dịch vụ phục vụ cho hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tập hợp các yêu cầu ứng dụng CNTT có ràng buộc chặt chẽ với nhau về mặt nghiệp vụ để xác định dự án đầu tư ứng dụng CNTT, tránh việc chia nhỏ các quy trình quản lý để hình thành nhiều dự án đầu tư ứng dụng CNTT; Tập hợp các nội dung xây dựng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật dùng chung, là nền tảng để xây dựng phát triển các hệ thống CNTT khác (các nội dung này có tính chất độc lập tương đối so với yêu cầu đáp ứng của các hệ thống nghiệp vụ) để xác định dự án đầu tư hạ tầng CNTT tại mỗi cơ quan, đơn vị (ví dụ lưu trữ, an toàn, bảo mật, mạng …).

Về tổ chức triển khai thực hiện, đối với các nội dung ứng dụng CNTT đã được phê duyệt danh mục dự toán từ năm 2010, các đơn vị tiếp tục thực hiện trên cơ sở dự toán được duyệt; đối với các nội dung ứng dụng CNTT được phê duyệt thực hiện năm 2011 thì các cơ quan đơn, vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư (Nghị định 102).

Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ TT-TT, Bộ Tài chính sẽ áp dụng trong toàn ngành những quy định về triển khai Nghị định 102.

Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *