(+84) 463.28.7979

Sẽ có 3 cổng thông tin phục vụ cộng đồng


Bộ TT&TT đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 3 cổng thông tin lớn trong khuôn khổ Dự án phát triển Internet phục vụ cộng đồng nông thôn.


Một là Cổng thông tin về y tế cho cộng đồng, do Bộ Y tế chủ trì, cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về cách thức chăm sóc sức khỏe.

Hai là Cổng thông tin về khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư, giúp người dân nông thôn tận dụng môi trường mạng để phát triển sản xuất nông nghiệp. Cổng này do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chủ trì.

Ba là Cổng thông tin do Bộ TT&TT chủ trì nhằm hỗ trợ triển khai một số công việc như đẩy mạnh thương mại điện tử quy mô nhỏ, giúp các làng nghề có thể lên mạng Internet để trao đổi kinh nghiệm bán hàng.

Dự án phát triển Internet phục vụ cộng đồng nông thôn do Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT chủ trì.

“Dự kiến sẽ thiết lập khoảng 200 điểm mẫu tại tỉnh Hòa Bình làm thí điểm. Sau khi triển khai thành công ở tỉnh Hòa Bình sẽ triển khai ở các tỉnh khác, không chỉ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp mà cả giáo dục, việc làm…”, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT cho biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>