(+84) 463.28.7979

Sử dụng Configuration Manager với Windows Server 2008


System Center Configuration Manager 2007 SP1 có các update Asset Intelligence và hỗ trợ cho công nghệ Intel vPro và Windows Vista SP1.

Nhưng quan trọng hơn, ít nhất trong bài này là SP1 cho Configuration Manager được hỗ trợ đầy đủ cho Windows Server 2008.

Một điểm quan trọng khi cung cấp một giải pháp hiệu quả để quản lý và điều khiển Windows Server 2008 là cing cấp cùng một chức năng hiện đã có cho Windows 2000 Server và Windows Server 2003. Configuration Manager (ConfigMgr) 2007 đã đạt được mục tiêu này.

Khi đã cài đặt SP1, ConfigMgr làm việc với Windows Server 2008 cũng như với các phiên bản khác của Windows. Trong bài này, tôi sẽ cung cấp sơ lược về cách thức ConfigMgr 2007 SP1 cho phép bạn quản lý các tài sản của Windows Server 2008

Triển khai ConfigMgr Agent

ConfigMgr phụ thuộc vào một chương trình đại lý, như là một client, được triển khai đến các server hay các workstations được quản lý. Các client ConfigMgr có thể được triển khai sử dụng các cách hiện có như cài đặt client push, cài đặt logon, phân bổ phần mềm (cho các update agent), và cài đặt tay. Nhưng ConfigMgr còn cung cấp những phương pháp mới triển khai client, bao gồm triển khai từ một Software Update Point sử dụng các update Windows Server Update Services (WSUS) bắt buộc và cài đặt thông qua Group Policy.

Trong Windows Server 2008, tường lửa được bật mặc định, nhưng không nên can thiệp vào việc triển khai client ConfigMgr nếu các role đã được cài đặt cho một nhóm tổ chức xác định (OU) bằng cách triển khai các client ConfigMgr trong khi hệ thống nằm trên OU và trả chúng tại OU ban đầu sau khi triển khai.

Một cách tiếp cận khác là tắt tường lửa từ dòng lệnh sử dụng Netsh firewall set opmode disable. Sau khi client ConfigMgr đã được triển khai, bạn mở lại tường lửa dùng Netsh firewall set opmode enable.

Hình 1 mô tả một agent được triển khai vào các server Windows Server 2008 sử dụng Client Push Installation Wizard. Chú ý trong hình này, Windows Server 2008 Enterprise Server hiện ra trong bản tóm tắt như Microsoft Windows NT Advanced Server 6.0, and Windows Server 2008 Standard Server (core server, trong trường hợp này) xuất hiện trong bản tóm tắt như Microsoft Windows NT Server 6.0.

Hình 1 Client ConfigMgr đang được triển khai vào Windows Server 2008


Làm việc với Server Core và Hyper-V

Client ConfigMgr có thể được triển khai vào hệ thống server coreWindows Server 2008. Bạn có thể dùng lệnh net start, hiện các dịch vụ được cài đặt trên một server, để xác nhận là agent đang chạy. Hình 2 mô tả kết quả của lệnh net start trong một hệ thống đang chạy core server. Nó liệt kê Systems Management Server (SMS) Agent Host Service, biểu thị client ConfigMgr đã được triển khai vào hệ thống.

Hình 2 Xác nhận client ConfigMgr đã được cài đặt trên máy server core.

Client ConfigMgr hiện không được hỗ trợ khi chạy trong Hyper-V. Tuy nhiên, hỗ trợ nên được add vào sớm nhất khi Hyper-V được chính thức ra mắt. Các bài test ban đầu của client ConfigMgr khi chạy trong Hyper-V hoạt động không có vấn đề gì, nhưng nó vẫn chưa là cấu hình được hỗ trợ chính thức.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *