(+84) 463.28.7979

Sử dụng Group Policy để thiết lập Auto Logon


Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn thấy cách làm thế nào để sử dụng Group Policy Preference để thiết lập khóa registry trên máy tính để cho phép tự động đăng nhập khi khởi động. Nhưng bạn nên xem xét việc thiết lập này với một số máy tính vì lý do bảo mật.

Thiết lập với Group Policy Preferences

Trước khi chúng ta bắt đầu tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cách để tạo ra khóa registry cần thiết bằng cách sử dụng Group Policy Preferences. Sau này, tôi sẽ liệt kê khóa registry mà bạn cần phải sử dụng với sự hướng dẫn dưới đây để cấu hình tự động đăng nhập.

Bước 1. Bạn mở Group Policy Management Editor và chọn GPO mà bạn muốn thiết lập sau đó chọn Edit.

Bước 2: Bạn di chuyển đến Computer Configuration | Preferences | Windows Settings | Registry

Group_policy_Auto_logon

Bước 3: Trong menu click Action | New | Registry

Group_policy

Bây giờ bạn biết làm thế nào để cấu hình một thiết lập khóa registry bằng cách sử dụng Group Policy Preferences, bạn có thể tạo ra một mục Registry mới cho mỗi khóa registry được liệt kê dưới đây.

Cách cấu hình Windows tự động đăng nhập

Bây giờ chúng ta cần phải tạo ra các key registry để kích hoạt quá trình tự đông đăng nhập như dưới đây.

Note: bạn sẽ cần phải thay thế giá trị cụ thể của riêng cho tất cả các giá trị của chữ in nghiêng dưới đây.

Enable AutoLogon

Key: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Value: AutoAdminLogon (REG_SZ)
Data: 1 (Enabled)

Default Domain Name

Key: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Value: DefaultDomainName (REG_SZ)
Data: DOMAINNAME

Default User Name

Key: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Value: DefaultUserName (REG_SZ)
Data: USERNAME

Default Password

Key: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Value: DefaultPassword (REG_SZ)
Data: PASSWORD

Bây giờ bạn sẽ có 4 key registry như hình ảnh dưới đây.

Group_policy

Cảnh báo: bạn cần phải ngăn chặn người dùng mở Registry để đảm bảo người dùng sẽ không thấy thông tin đăng nhập mà bạn đã sử dụng trong Registry (hình phía dưới).

Group_policy

Bây giờ khi máy tính được bật lên nó sẽ tự động đăng nhập với các thông tin mà bạn đã chỉ định trong chính sách (xem dưới đây).

Group_policy

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *