(+84) 463.28.7979

Sử dụng Group Policy vô hiệu hoá USB trên Windows XP


Trong bài viết trước ” Không cho ghi dữ liệu vào USB với Group Policy trên Windows XP ” Tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cấu hình Windows XP để ngăn chặn người dùng ghi dữ liệu vào USB. Tuy nhiên đối với một số tổ chức việc chỉ thiết không cho ghi vào USB thì vẫn chưa đủ mà họ cần phải ngăn chặn người dùng sử dụng USB trên máy tính.

Cách khoá USB hiện tại

Để thực hiện, bạn chỉnh sửa GPO mà bạn muốn áp dụng, trong GPO bạn di chuyển đến Computer Configuration | Preferences | Windows Settings | Registry.

Group_policy_USB

Trong Registry panel, click vào Action | New | Registry và gõ SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor vào Key Path sau đó gõ Start vào ô Value Name, 4 vào ô Value Data sau đó click Ok.

Group_policy_USB

Nếu bạn muốn ngăn chặn việc cài đặt USB thì bạn sử dụng Group Policy thiết lập như sau:

Key: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Value: Start
Data: 4 (hex) = Disabled
Data: 3 (hex) = Enabled

Khoá USB

Đây là lúc bạn thiết lập Group Policy Object để áp dụng tới tất cả máy tính trong công ty bạn mở GPO bạn muốn chỉnh sửa và di chuyển tới Computer Configuration | Preferences | Windows Settings | Registry sau đó click vào Action | Add File. Bạn di chuyển đến C:\Windows\Inf và lựa chọn “Usbstor.inf” và nhấn ok. Bây giờ trên Users trong thẻ Security và sau đó click Deny Full Control và sau đó click Ok.

Group_policy_USB

Chú ý: Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập thêm tên của người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn không cho phép sử dụng USB.

Click Yes khi có Message cảnh báo.

Group_policy_USB

Sau đó click ok.

Group_policy_USB

Bây giờ bạn lặp lại các bước ở trên và thiết lập C:\Windows\Inf\Usbstor.pnf.

Bạn sẽ nhìn thấy một vài thứ giống như hình ảnh sau.

Group_policy_USB

Bây giờ, hoặc khi người dùng cắm một USB vào máy tính nó sẽ ngăn chặn hệ điều hành nhìn thấy những thiết bị này.

Theo Windowsclb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>