(+84) 463.28.7979

Sử dụng MAK product key kiểm tra số lần còn lại của mã kích hoạt


MAK (Multiple Activation Key) mã sản phẩn như tên của nó ngụ ý, là một mã sản phẩm do Microsoft cung cấp cho khách hàng của mình về thỏa thuận cấp phép cho số lượng lớn máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc bộ phần mềm Office để kích hoạt. Khách hàng doanh nghiệp của Microsoft có một sự lựa chọn kích hoạt các hệ thống đang chạy trong tổ chức của họ thông qua máy chủ KMS hoặc MAK mã sản phẩm. MAK là sản phẩm chủ chốt cho phép các công ty dùng để kích hoạt đến máy chủ của Microsoft thay vì cài đặt và duy trì một máy chủ chạy dịch vụ KMS.

Một MAK mã sản phẩm có khả năng có thể kích hoạt hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn máy tính chạy Windows Vista hoặc Windows 7 hoặc Office 2010 (Loại riêng biệt của mã sản phẩm cho hai sản phẩm khác nhau). Số kích hoạt có thể được thực hiện bằng cách mỗi mã key sản phẩm được xác định bởi các thỏa thuận cấp phép phần mềm (và tất nhiên phải tiền trả cho Microsoft).

Một khi một MAK mã key sản phẩm được sử dụng để kích hoạt nhiều máy và hầu hết các quản trị viên có thể sẽ mất nhiều thời gian để kiểm tra các kích hoạt còn lại có thể được thực hiện với các mã số serial. Ngoài ra, một số mã key MAK sản phẩm có thể đã bị “rò rỉ” trên Internet hoặc “chia sẻ” với người ngoài, gây ra số lượng mã kích hoạt sẵn đang suy giảm nhanh hơn so với dự kiến​​.

Microsoft cung cấp một công cụ cho phép người quản trị có thể dùng đểm kiểm tra số lượng còn lại của mã kích hoạt đó là công cụ Volume Activation Management Tool (VAMT) và có thể được sử dụng nó để kiểm tra xem có bao nhiêu mã kích hoạt vẫn không sử dụng cho một mã key sản phẩm MAK.

Nếu bạn có một MAK mã key sản phẩm, bạn có thể kiểm tra xem có bao nhiêu mã key kích hoạt vẫn còn sử dụng bằng cách sử dụng công cụ Volume Activation Management (VAMT):

1. Tải công cụ Volume Activation Management.

2. Di chuyển đến Product Keys ở Pane bên trái.

3. Nhập Product Keys và phần Remark (như là mô tả) ở dưới phần “Add product key”

4. Click vào nút Verify và click tiếp vào nút Add product key.

add-product-key-vamt

5. Đánh dấu những sản phẩm chủ chốt trong danh sách dưới đây, và click vào Refresh Product Key Data Online ở pane Action bên phải.

get-mak-product-key-remaining-activation-count

6. Kiểm tra danh sách sản phẩm trong khung đếm số kích hoạt còn lại, có nghĩa là số lần key sản phẩm vẫn có thể được sử dụng để kích hoạt hệ thống Microsoft Windows hoặc Office.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *