(+84) 463.28.7979

Sao lưu và khôi phục email trong Windows Mail


Để sao lưu email của bạn, bạn sẽ sử dụng tuỳ chọn Export. Để khôi phục email của bạn từ bản sao lưu bạn sẽ sử dụng tuỳ chọn Import.

Điều này sẽ lưu một bản sao của email của bạn vào thư mục bên ngoài Windows Mail mà bạn có thể sử dụng để sao lưu. Email của Windows Mail có duôi mở rộng là .eml.

Chú ý: Mặc định thư mục hệ thống sẽ bị ẩn, nơi mà lưu giữ thư mục Windows Mail:

C:\users\(user-name)\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Local Folders

Cách Export (backup) Email

1. Trước hết bạn tạo một thư mục trống nơi bạn sẽ lưu trữ file backup của Windows Mail, ví dụ: D:\backup\Windows Mail\

2. Mở Windows Mail.

3. Click vào File và sau đó chọn Export >> Messages (hình 1).

Backup Windows Mail

Hình 1.

4. Nhấn vào Microsoft Windows Mail và bấm Next (hình 2).

Chú ý: nếu bạn muốn Export mail từ Windows Mail tới Microsoft Outlook hoặc Microsoft Exchange, thì bạn click vào Microsoft. Nếu Outlook không mở, chọn cấu hình mà bạn muốn nhận Email và sau đó click Ok.

Backup Windows Mail

Hình 2.

5. Click vào nút Browser (hình 3)

Backup Windows Mail

Hình 3.

6. Tìm tới vị trí mà thư mục trống bạn tạo ở bước 1, đánh dấu vào thư mục mới và sau đó click vào Select Folder (hình 4).

Backup Windows Mail

Hình 4.

7. Bạn hãy đảm bảo rằng Location of Messages đã đúng và click Next (hình 5).

Backup Windows Mail

Hình 5.

8. Chọn vào All folder và click Next (hình 6), nếu bạn chỉ muốn chọn một thư mục cần backup thì bạn chọn Selected Folder và sau đó click vào thư mục bạn muốn Export.

Backup Windows Mail

Hình 6.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *