(+84) 463.28.7979

Sao lưu ứng dụng bằng dòng lệnh trên Ubuntu


Cài đặt ứng dụng trong Ubuntu là khá dễ dàng như các ứng dụng trong store của iPhone. Nhấn vào Ubuntu Software Center, tìm ứng dụng mà bạn muốn cài đặt và nhấn Instal. Do sự tiện lợi này, hầu hết thời gian bạn sẽ không cần phải sao lưu các ứng dụng riêng của mình.

Tuy nhiên, có những lúc bạn muốn khôi phục lại máy vừa được cài đặt lại với tình trạng ban đầu và bạn muốn các ứng dụng được cài đặt tự động mà không phải cài đặt thông qua Ubuntu Software Center nữa thì lúc này việc sao lưu là rất hữu ích.

Khi chúng ta nói “sao lưu” trong trường hợp này, chúng tôi không thực sự có nghĩa là sao lưu các ứng dụng thực tế. Những gì chúng ta sẽ làm là để export danh sách của tất cả các ứng dụng cài đặt của bạn vào một tập tin văn bản.

Sao lưu các ứng dụng của bạn

Để liệt kê tất cả các ứng dụng cài đặt của bạn, mở một terminal và gõ:

sudo dpkg –list

Để sao lưu danh sách các ứng dụng vào một tập tin văn bản:

sudo dpkg –get-selections > app-backup-list.txt

Điều này sẽ tạo ra “app-backup-list.txt” trong thư mục Home

Khôi phục lại các ứng dụng của bạn

Để khôi phục lại các ứng dụng của bạn, trước tiên hãy chắc chắn rằng tập tin app-backup-list.txt  nằm trong thư mục Home của bạn, sau đó nhập vào Terminal:

Backup-Ubuntu

sudo dpkg –get-selections < app-backup-list.txt

sudo apt-get -y update

sudo apt-get dselect-upgrade

Lưu ý: Điều này sẽ chỉ cài đặt lại các ứng dụng. Nó sẽ không khôi phục lại các thiết lập mà bạn đã thiết lập trước đó. Bạn có thể muốn sao lưu thư mục Home cả để bảo vệ tất cả các thiết lập của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>