(+84) 463.28.7979

Script tắt máy tính


Đây là Script cho phép bạn tắt một máy tính Local hoặc từ xa

Tuỳ chọn:

‘Log Off’
‘Shutdown’
‘Reboot’
‘Forced Log Off’
‘Forced Shutdown’
‘Forced Reboot’
‘Power Off’
‘Forced Power Off’

Cú pháp:

Shutdown-Computer computername (tuỳ chọn).

Ví dụ:

Shutdown-Computer ItnewsPC ‘Forced Reboot’

Điều này sẽ hiển thị một màn hình hiển thị thong báo và khởi động lại ItnewsPC

PowerShell

function Shutdown-Computer { 

<# 

    .Synopsis 

        Will shutdown, Log Off or Reboot a remote or a local computer 

    .Description 

        Will shutdown, Log Off or Reboot a remote or a local computer. 

        Force will shutdown open programs etc. 

    .Example 

        Shutdown-Computer mycomputer 'Log Off' 

    Will Log Off the computer mycomputer 

    .Example 

        Shutdown-Computer mycomputer 'Shutdown' 

    Will Shutdown the computer mycomputer 

    .Example 

        Shutdown-Computer mycomputer 'Reboot' 

    Will Reboot the computer mycomputer 

    .Example 

        Shutdown-Computer mycomputer 'Power Off' 

    Will Power Off the computer mycomputer     

    .Example 

        Shutdown-Computer mycomputer 'Log Off' other 

    Will Log Off the computer mycomputer with other credentials 

    .Notes 

     NAME:      Shutdown-Computer 

     AUTHOR:    Nguyen, tdnguyen@itnews.vn 

     Website:        itnews.vn

     LASTEDIT:  23/10/2010 

#> 

param ($computer, $type, $cred) 

    switch ($type) { 

    'Log Off' {$ShutdownType = "0"} 

    'Shutdown' {$ShutdownType = "1"} 

    'Reboot' {$ShutdownType = "2"} 

    'Forced Log Off' {$ShutdownType = "4"} 

    'Forced Shutdown' {$ShutdownType = "5"} 

    'Forced Reboot' {$ShutdownType = "6"} 

    'Power Off' {$ShutdownType = "8"} 

    'Forced Power Off' {$ShutdownType = "12"} 

    } 

    $Error.Clear() 

    if ($cred -eq $null) { 

        trap { continue } 

        (Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName $computer -ErrorAction SilentlyContinue).Win32Shutdown($ShutdownType) 

    } 

    if ($cred -eq "other") { 

        trap { continue } 

        (Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName $computer -ErrorAction SilentlyContinue -Credential (get-Credential)).Win32Shutdown($ShutdownType) 

    } 

}

Đã check:

Windows Server 2008 R2 Yes 

Windows Server 2008 Yes

Windows Server 2003 Yes

Windows 7 Yes

Windows Vista Yes

Windows XP Yes

Windows 2000 Yes

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *