(+84) 463.28.7979

Stop hoặc Restart X Windows trong Ubuntu 12.04


Hướng dẫn đơn giản này cho bạn thấy cách làm thế nào để Stop hoặc khởi động lại máy chủ X trong Ubuntu bằng cách sử dụng lệnh hoặc các phím tắt từ bàn phím. Thông thường, X-Windows cần phải khởi động lại khi có vấn đề với màn hình kép hoặc trình điều khiển card video. Nhưng kể từ Ubuntu 10.04, chúng ta có thể sử dụng phím tắt sau để khởi động lại X-Windows

Alt (phải) + PrtScr/SysReq + K

Hoặc dòng lệnh

sudo service lightdm restart

Đối với Gmone bạn sử dụng lệnh sau:

sudo service gdm restart

Đối với KDE bạn sử dụng

sudo service kdm restart

Bạn có thể thay đổi tham số Restart là Stop/Start X. Có thể bạn muốn biết hiện đang sử dụng LightDM, GDM hay KDM thì bạn sử dụng lệnh sau:

cat /etc/X11/default-display-manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>