(+84) 463.28.7979

Tạo một phím tắt đến Website trong Windows 7


Bài viết này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một Internet Website Shortcut tới bất kỳ trang web mà bạn thích. Bạn cũng có thể Pin to Taskbar hoặc  Pin to Start Menu hoặc di chuyển đến nơi mà bạn thích để sử dụng dễ dàng.

** Dưới đây là cách làm:

1. Nhấp chuột phải vào vùng trống trên desktop,. Và bấm vào New and shortcut. (xem hình dưới đây)
Right_Click

2. Nhập các địa điểm từ bước 2A hoặc 2B dưới đây vào các khu vực địa điểm, và click vào nút Next. (xem hình dưới đây)

Chú ý
: Kiểm tra xem nếu bạn có 32-bit hoặc 64-bit Windows 7 được cài đặt trước. Bạn sẽ thay thế địa chỉ trang web dưới đây với địa chỉ URL của trang web mà bạn muốn thay thế.
Step1

A) Đối với 32-bit Windows 7 —

“C: \ Program Files \ Internet Explorer \ iexplore.exe”
địa chỉ trang web

Ví dụ
: Tôi sẽ loại này dưới đây cho trang web của chúng tôi http://www.sevenforums.com/

Các bạn có thể nhập:

“C: \ Program Files \ Internet Explorer \ iexplore.exe” http://www.sevenforums.com/


B) Đối với 64-bit Windows 7 —

Để có Website Shortcut Open in Default 32-bit, Internet Explorer —

“C: \ Program Files (x86) \ Internet Explorer \ iexplore.exe”
địa chỉ trang web

Ví dụ:
Tôi sẽ nhập địa chỉ dưới đây cho trang web của chúng tôi http://www.sevenforums.com/

Bạn gõ:

“C: \ Program Files (x86) \ Internet Explorer \ iexplore.exe” http://www.sevenforums.com/

Để có Website Shortcut Open in 64-bit Internet Explorer —

“C: \ Program Files \ Internet Explorer \ iexplore.exe”
địa chỉ trang web

Ví dụ
: Tôi sẽ nhập địa chỉ dưới đây cho trang web của chúng tôi http://www.sevenforums.com/

Bạn gõ:

“C: \ Program Files \ Internet Explorer \ iexplore.exe” http://www.sevenforums.com/

3. Nhập tên trang web (ví dụ: SevenForums), và bấm vào nút Finish. (Xem hình dưới đây)

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *