(+84) 463.28.7979

Tạo sao lưu dữ liệu với Tar trong Linux


Công cụ dòng lệnh TAR thường được sử dụng để tạo ra kho lưu trữ của toàn bộ thư mục và sau khi quá trình tar chúng ta thường nén nó trong một tập tin là file GZIP, tar được coi là cách dễ nhất và đơn giản nhất để tạo bản sao lưu cho các tập tin và thư mục trong Linux.

Linux

1. Tạo backup với Tar:

- Tạo Tar trong định dạng Zip với tên file với dòng lệnh sau:

tar czvf my_backup.$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tgz /home/ubuntu/Download

Như bạn thấy tôi sử dụng czvf chúng có nghĩa là:

“C” là Create, “Z” là tạo file nén GZIP, “V” tuỳ chọn phía trên, “F” tên file.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo backup bằng cách sử dụng Script giống như sau:

#!/bin/bashtar czvf $1.$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tgz $1exit $?

Bạn lưu đoạn Script và sử dụng lệnh chmod để gán quyền thực thi và sau đó chạy tập tin này.

chmod 700 backup

Tạo thư mục backup có tên là Download

./back Download

Kiểm tra nếu backup tạo thành công.

[ubuntu@localhost ~]$ lltotal 271212drwxr-xr-x.  2 ubuntu ubuntu     4096 2009-06-18 08:53 Desktopdrwxr-xr-x.  2 ubuntu ubuntu      4096 2009-06-17 10:27 Documentsdrwxr-xr-x. 23 ubuntu ubuntu     12288 2009-06-18 08:57 Downloaddrwxrwxr-x. 19 ubuntu ubuntu    12288 2009-06-12 08:28 hplip-3.9.4b-rwxrwxr-x.  1 ubuntu ubuntu 15721700 2009-06-12 07:19 hplip-3.9.4b.rundrwxr-xr-x.  2 ubuntu ubuntu      4096 2009-06-11 01:23 Music-rw-rw-r–.  1 ubuntu ubuntu 261935395 2009-06-22 08:30 my_backup.20090622-083025.tgzdrwxr-xr-x.  2 ubuntu ubuntu      4096 2009-06-11 01:23 Picturesdrwxr-xr-x.  2 ubuntu ubuntu      4096 2009-06-11 01:23 Publicdrwxr-xr-x.  2 ubuntu ubuntu      4096 2009-06-11 01:23 Templatesdrwxr-xr-x.  2 ubuntu ubuntu    4096 2009-06-11 01:23 Videos

Chú ý: Luôn luôn giữ bản sao lưu của bạn trong ổ đĩa khác hoặc trong usb

2. Cách khôi phục file Tar.

Để khôi phục file backup bạn sử dụng lệnh sau:

tar-zxvf   my_backup.20090622-083025.tgz

Như bạn nhìn dòng lệnh ở phía trên tôi sử dụng “X” thay vì “C” có nghĩa là Extract.

Enjoy!

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>