(+84) 463.28.7979

Tải Videos dễ dàng với Unplug


Bạn cần có cách nhanh chóng và dễ dàng để tải videos trong Firefox? Bây giờ bạn có thể mở rộng Unplug.

Cài đặt Post

Bạn đã cài đặt firefox mở rộng và khởi động lại, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ message về Toolbar Button. Không có gì lo lắng về điều đó…

Lựa chọn cho Unplug

Một không gian tốt để bắt đầu Unplug với lựa chọn nhanh chóng. Trong General Options, bạn có thể chọn để truy cập Unplug (nghĩa là Tool Menu), và nhìn thấy vị trí của Rules File.

Tab Downloader cho bạn chọn giữa “Automatic”, “Save As”, và “Open Over Current Windows” cho cách tải. Nó cung cấp việc mở rộng việc tải với Unplug

Trong tab Advanced, bạn có thể chọn hiển thị kết quả mà bạn không làm trực tiếp nếu bạn nhìn thấy để hoàn thành danh sách mỗi lần bạn tải một video.

Hoạt động Unplug

Bạn có Unplug phù hợp cho bạn cần, sau đó bạn sẽ vừa ý với việc download. Cho ví dụ của chúng tôi bạn chọn đuôi Green Lantern tại YouTube và đặt nút Toolbar. Để tải một video, chọn từ một trong những hoạt động sau:

– Click trên Toolbar button

– Đến Tools Menu và chọn “Unplug”

– Click chuột phải trên cửa sổ trình duyệt chính và chọn “unplug

Bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ sau khi Unplug mở. Thông báo đó là những mức độ khác nhau của video. Để bắt đầu tải, đơn giản sử dụng kéo thả và chọn “Save as”

Bạn click trên “Save as”, chọn vị trí tải và thay đổi tên file nếu tên đó đã tồn tại. Video trên có tên “less than desirable” nên đổi tên thành dễ hiểu hơn.

Nếu bạn luôn tìm kiếm video tải, Unplug có thể cung cấp một cách truy cập dễ dàng để làm việc đó. Trước khi bạn biết điều đó, “little green fish” sẽ tốt cho bạn.

Vũ lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *