(+84) 463.28.7979

Tắt chức năng RSS của Internet Explorer trong Outlook


Các bạn đã bao giờ nhận thấy rằng Microsoft Outlook sử dụng các nguồn cấp dữ liệu của bạn từ IE7 hoặc IE8 nguồn cấp dữ liệu phổ biến trong danh sách?

Nếu bạn không thực sự sử dụng Outlook như là một trình đọc RSS, bạn thực sự không có lý do gì chính đáng để kích hoạt tính năng này và nó làm cho bạn lãng phí không gian trong hộp thư của bạn.

Nếu bạn có một tấn các nguồn cấp dữ liệu, lý thuyết này cũng có thể tăng tốc độ Outlook ít nhất nó làm cho hệ thống của bạn được gọn hơn.
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Internet Explorer hoặc Outlook như là nguồn đọc cấp dữ liệu, bạn có thể chỉ cần xóa tất cả nguồn cấp dữ liệu RSS.

Vô hiệu hoá Outlook Sync nguồn cấp dữ liệu RSS

Để tắt chức năng này, bạn hãy vào Tools -> Options từ menu và nhấn vào nút Advanced Option trên thẻ tab Orther.

advanced-option

Hình 1.

Bây giờ bạn có thể bỏ chọn mục “Sync RSS Feeds to the Common Feed List”

advanced-option-2

Hình 2.

Bây giờ bạn đã vô hiệu hóa tính năng Sync, bạn có thể xóa tất cả các nguồn cấp dữ liệu ở dưới thư mục RSS Feeds.

advanced-option_3

Hình 3.

Bạn hầu như không muốn có sản phẩm nào của bạn đã khỏi thư mục Delete sau khi gỡ bỏ các nguồn cấp dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *