(+84) 463.28.7979

Tự động cập nhật dữ liệu trong bảng Pivot Excel


Khi bạn cập nhật dữ liệu của một bảng pivot trong Excel, bảng pivot không cập nhật tự động bạn cần phải cập nhật bằng thủ công. Bạn có thể thiết lập bảng pivot để cập nhật khi các tập tin Excel mở ra, nhưng điều đó không giúp đỡ nếu bạn đang thay đổi sau khi tập tin mở.

Nếu bạn có thể sử dụng macro trong file Excel của bạn, bạn có thể sử dụng một thủ tục sự kiện để tự động cập nhật bảng pivot nếu nguồn dữ liệu thay đổi.

Thêm đoạn mã thủ tục sự kiện

Trong ví dụ này, nguồn dữ liệu là một Sheet có tên “Forecast“, và bảng pivot trên SheetProduct“. Để thêm mã sự kiện, hãy làm theo các bước sau:

Nhấp chuột phải vào thẻ Sheet của Sheet Forecast và click View Code

Tablet pivot Excel 2010

Sao chép đoạn mã sau vào mô-đun Forecast

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Worksheets(“Product”).PivotTables(1).PivotCache.Refresh

End Sub

Module bảng tính trong bảng tính của bạn có thể không có Option Explicit ở đầu. Bạn có thể gõ dòng này nếu không có.

Tablet pivot Excel 2010

Bỏ bảo vệ Worksheet

Nếu bảng Pivot đang được bảo vệ, bạn có thể thêm đoạn code sau để bỏ bảo vệ và sau đó bảo vệ lại.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

    With Worksheets("Product")
        .Unprotect Password:="yourpassword"
        .PivotTables(1).PivotCache.Refresh
        .Protect Password:="yourpassword"
    End With
End Sub

Kiểm tra Code làm mới

Để kiểm tra mã bảng pivot làm mới, làm một sự thay đổi dữ liệu trên bảng Forecast.

  • Quá trình này sẽ kích hoạt sự kiện Forecast thay đổi Event.
  • Trong đoạn mã sự kiện, bộ nhớ cache pivot của Product sẽ được làm mới.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>