(+84) 463.28.7979

Tự động tạo Snapshot của AD


Windows Server 2008 có một tính năng mới đó là cho phép người quản lý tạo các ảnh lưu nhanh của cơ sở dữ liệu Active Directory cho người sử dụng offline.

Có một vài kịch bản cho việc sử dụng bản chụp AD. Ví dụ, nếu có một người thay đổi các thuộc tính đối tượng của AD và bạn cần khôi phục lại các giá trị trước của chúng, bạn có thể đặt một bản sao trước đó tới cổng kế tiếp và xuất ra các thuộc tính yêu cầu một cách dễ dàng cho tất cả các đối tượng đã bị thay đổi. Những giá trị này sau đó có thể được nhập trở lại. Bạn cũng có thể khôi phục các đối tượng đã bị xóa hay đơn giản hơn là xem các đối tượng với mục đích theo dõi.

Quá trình hoạt động với bản chụp của AD được mô tả trong bài viết của tôi là ” Làm việc với bản chụp (snapshot) AD trong Windows 2008” và thêm một số thông tin nữa ở bài báo”Directory Service Comparison Tool”

Nếu bạn đã đọc các bài viết trên, bạn đã biết được rằng câu lệnh NTDSUTIL được lồng xếp vào nhau. Vì vậy, bạn có thể nhập toàn bộ chuỗi các câu lệnh trên một dòng dài, và đặt toàn bộ chúng vào một tệp .BAT hay một đoạn mã, sau đó cấu hình tệp .BAT hay đoạn mã để chạy tại một thời điểm đặc biệt dùng Task Scheduler.

Để tự động hóa quá trình tạo một lưu nhanh Active Directory, thực hiện các bước:

1. Tạo một file BAT với các dòng sau:

@echo off
ntdsutil snapshot “activate instance ntds” create quit quit
exit

Lưu file này dưới tên “ad-snapshot.bat” hay tương tự, và để nó vào thư mục tùy chọn. Tôi chọn C:/Scripts.

2. Kiểm tra xem đoạn mã hoạt động bằng cách vận hành đoạn mã bằng tay. Bạn cần vận hành nó sau khi đăng nhập như là một thành viên của nhóm Domain Admins tới một trong những Windows Server 2008 Domain Controllers của bạn.

ad-snapshots-1

3. Mở Task Scheduler từ thư mục Administrative Tools, hay từ Server Manager > Configuration.

4. Ở node bên trái, ấn chuột phải vào Task Scheduler (Local) và chọn Create Basic Task.

ad-snapshots-2

5. Ở cửa sổ Create Basic Task, tạo tên và mô tả một nhiệm vụ mới. Tôi sử dụng “Create AD snapshot”. Ấn vòa nút Next.

ad-snapshots-3

6. Ở cửa sổ Task Trigger, chọn lịch phù hợp để chạy nhiệm vụ. Tôi sử dụng hàng tuần. Ấn nút Next.

ad-snapshots-4

7. Ở của sổ Weekly, chọn lịch phù hợp để chạy nhiệm vụ. Tôi sử dụng thứ sáu lúc 8:00 tối. Ấn nút Next.

ad-snapshots-5

8. Ở của sổ Action, chọn Start a Program. Ấn nút Next

ad-snapshots-6

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *