(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: Kali Linux

  • Cài đặt Kali Linux

    Cài đặt Kali Linux

    Cài đặt Kali Linux trên máy tính của bạn là một quá trình dễ dàng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần xác định phần cứng máy tính trước khi tiến hành cài đặt. Kali hỗ trợ trên nền tảng i386, amd64 và ARM (cả armel và armhf). Các yêu cầu phần cứng tối thiểu được liệt