(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

  • Cài đặt Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

    Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (TMG) là một bức tường lửa có lớp ứng dụng thông minh và khả năng chống phần mềm độc hại có thể được sử dụng để xác định và giảm thiểu rất nhiều các mối đe dọa đối với mạng lưới hiện đại. Forefront TMG là kế thừa cho