(+84) 463.28.7979

Take ownership tập tin và thư mục trong Windows 7


Windows 7 cho phép sử dụng một số tính năng bảo mật tiên tiến hơn để bảo vệ tập tin người dùng. Điều này có nghĩa là nếu bạn cố gắng đọc hoặc thay đổi các tập tin/thư mục không thuộc về bạn thì bạn sẽ nhận được một lỗi “You don’t currently have permission to access this folder”. Để được truy cập vào những tập tin này bạn sẽ cần phải ” take ownership” của họ bằng cách sử dụng các bước sau đây.

Trước hết, bạn cần lựa chọn thư mục hoặc file mà bạn muốn chiếm quyền. Click chuột phải >> Properties.

Take-ownership-file

Lựa chọn thẻ Security >> Advanced.

Tiếp đến lựa chọn thẻ Owner và click Edit.

Take-ownership-file

Chọn người làm chủ mới của file, chọn “replace owner on subcontainers and objects” nếu bạn muốn ghi đè quyền lên toàn bộ thư mục con và file trong thư mục cha và click OK.

Take-ownership-file

Với một thông báo rằng bạn đang gán quyền Full controll cho một người dùng mới – nếu bạn muốn làm điều này, nhấn Yes và nhấn OK tất cả các cửa sổ thuộc tính còn lại và bạn sẽ có quyền kiểm soát tập tin hoặc thư mục được lựa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>