(+84) 463.28.7979

Tắt hộp thoại “Windows cannot open this file”


Khi bạn mở 1 tập tin lạ có phần mở rộng mà chưa có chương trình nào trong máy bạn được mặc định mở tập tin đó, Windows sẽ hiện hộp thoại thông báo cho bạn 2 lựa chọn.

Windows_Cannot_Open_this_file

Một là sử dụng mạng internet để tìm chương trình để mở tập tin đó. Hai là lựa chọn chương trình có trong máy bạn để mở tập tin đó (chương trình này chưa được Windows tạo mặc định khi mở tập tin lạ đó). Thực tế cho thấy lựa chọn thứ nhất của Windows không tỏ ra hiệu quả vì kết quả thu được rất chung chung, không xác định được chính xác chương trình cần thiết. Đó là chưa kể nếu máy bạn không nối mạng thì chức năng này là thừa. Vì vậy ta nên tắt chức năng này đi bằng cách can thiệp vào Registry như sau:

Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: NoInternetOpenWith.reg ).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

“NoInternetOpenWith”=dword:00000001

Sau đó tiến hành thực thi file reg vừa tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *