(+84) 463.28.7979

Thay đổi Boot Loader trong Windows 7


Nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc bất kỳ phiên bản nào của Windows trước đây, và bây giờ bạn muốn cài đặt thêm hệ điều hành Windows 7. Bạn sử dụng chế độ boot song song giữa hai hệ điều hành.

Mặc định thì Windows 7 sẽ được boot đầu tiên còn Windows XP sẽ đổi thành “Previous version of Windows” và thời gian timeout là 30s.

Nếu bạn cố gắng thay đổi tùy chọn boot này trong file boot.int thì bạn sẽ gặp một cảnh báo sau:

;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.

Nếu bạn xác định, Windows 7 không có quyền ghi NTFS trên phân vùng hệ thống XP, mặc dù nó tạo ra một “khu vực khởi động – boot sector” bên trong nó. Đó là nguyên nhân Windows 7 được đặt ở dòng đầu tiên khi chúng ta khởi động PC.

Do vậy, để thay đổi Boot loader tôi làm theo các bước sau:

Khởi động với Windows 7, và chạy dòng lệnh sau:

1.    Mặc định Windows Vista / Windows 7 mở dòng lệnh dưới chế độ người do vậy chúng ta cần thay đổi quyền. Để làm được điều này, thực hiện như sau:

Start Menu > All Programs > Accessories > (chuột-click & “Run as administrator”) Command prompt

2.    Gõ lệnh sau:

bcdedit /set {legacy} Description “Microsoft Windows XP Home Edition SP3”

Bạn gõ đoạn ký tự mô tả thay thế từ “Microsoft Windows XP Home Edition SP3”. Dấu “” bắt buộc phải có trong dòng lệnh.

3.    Tiếp theo bạn gõ lệnh

Bcdedit /default {legacy}

Thiết lập windows XP là khởi động mặc định.

4.    Sử dụng lệnh bcdedit /? Để hiển thị tất cả các dòng lệnh.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *