(+84) 463.28.7979

Thay đổi địa chỉ MAC trên Ubuntu


Có một số lý do bạn cần phải thay đổi địa chỉ MAC của cạc mạng, ở đây tôi không hỏi là lý do tại sao. Nhưng với vài thao tác sau bạn có thể thay đổi địa chỉ MAC cạc mạng của bạn trên Ubuntu một cách dễ dàng.

ubuntu-mac

Để thay đổi thiết lập này, bạn cần chỉnh sửa file /etc/network/interfaces. Bạn có thể sử dụng với các phần mềm soạn thảo khác. Ở đây tôi sử dụng gedit.

sudo gedit /etc/network/interfaces

Bạn sẽ nhìn thấy dòng về cạc mạng, nó thường là eth0. Nếu bạn có DHCP nó sẽ giống như sau:

Auto eth0
Iface eth0 inet dhcp

Bạn add thêm một dòng khác ở phía dưới như sau:

Auto eth0
Iface eth0 inet dhcp
Hwaddress ether 05:02:08:03:09:06

Tất nhiên, bạn sẽ chọn 1 vài thứ giống như địa chỉ MAC, nhưng nó cần giống định dạng này.

sudo /etc/init.d/networking restart

Bạn cần phải khởi động lại network hoặc reboot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *