(+84) 463.28.7979

Thay đổi Level chạy mặc định của RedHat 9.0 hoặc hệ thống Fedora Core Linux


Trong quá trình khởi động cho Redhat 9.0 và Fedora Core sẽ mở tập tin /etc/inittab để quyết định level cần chạy cho hệ thống. File /etc/inittab là một tập tin văn bản đơn giản nó có thể được mở và chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn.

Các phần liên quan đến file /etc/inittab như sau:

# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#   0 – halt (Do NOT set initdefault to this)
#   1 – Single user mode
#   2 – Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#   3 – Full multiuser mode
#   4 – unused
#   5 – X11
#   6 – reboot (Do NOT set initdefault to this)

id:3:initdefault:

Phần chính của phần trên là:

id:3:initdefault:

Nó sẽ thông báo cho hệ điều hành biết sẽ chạy ở level nào mặc định. Để thay đổi level chạy mặc định, bạn chỉ cần thay đổi level chạy ở đây. Và lưu file /etc/inittab. Trước khi thực hiện điều này, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn biết được level mà bạn muốn chạy. Lựa chọn level sai thì có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bạn có thể tìm hiểu các level chạy ở bảng dưới đây:

Bảng 1: Mô tả Linux Runlevel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *