(+84) 463.28.7979

Thay đổi màn hình Welcome Banner của SSH trên Ubuntu


Mọi thời gian tôi kết nối tới Ubuntu server qua SSH client, tôi đều nhận được một message giống nhau và tôi cảm thấy mệt mỏi khi nhìn nó. Do vậy, tôi quyết định thay đổi message này.

Đây là message mỗi khi tôi đăng nhập

Linux superfast 2.6.20-16-generic #2 SMP Thu Jun 7 19:00:28 UTC 2007 x86_64
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
Last login: Mon Nov 13 01:05:46 2008 from ipaddress removed
itnews@ superfast:~$

Để thay đổi message này, cần phải làm như sau:

Đầu tiên là phải thay đổi file /etc/motd

/etc/motd

Đây là file chứa message của Ubuntu đã được xây dựng sẵn. Tôi loại bỏ tất cả và thay vào đó là message của tôi.

Để vô hiệu hoá message lần cuối đăng nhập, tôi cần phải edit file sau trong chế độ sudo.

/etc/ssh/sshd_config

Và tôi tìm dòng “PrintLastLog” và thay đổi nó như sau:

PrintLastLog no

Và bây giờ khi tôi đăng nhập, tôi sẽ có màn hình với message của tôi đã thay đổi. Nhưng tôi cũng khuyến cáo là không nên bỏ message của lần cuối đăng nhập, vì nó rất quan trọng để biết được lần cuối đăng nhập là khi nào.

This is a superfast system. Please max out the cpu accordingly.
Last login: Mon Nov 13 01:24:14 2008 from ipaddress removed
itenws@superfast:~$

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *