(+84) 463.28.7979

Thay đổi tácdụng của tổ hợp phím Ctrl+Enter trong Firefox


Bạn tôi hôm trước đã hỏi tôi làm thế nào để thay đổi phím Shift+Enter một cách tự động thành *.org hay *.net. Sau khoảng 2 phút google tìm kiếm, tôi có câu trả lời để chia sẻ với tất cả mọi người.

Nếu bạn chưa hiểu công việc này, bạn có thể đánh vào howtogeek vào thanh địa chỉ, và sử dụng Ctrl+enter thay cho đánh trực tiếp vào www.howtogeek.com.

Về cấu hình Tweak

Để xây dựng cài đặt Ctrl-Enter, bạn có thể cài đặt giá trị trong cấu hình Firefox để chuyển đổi mặc định từ .com thành cái gì khác mà bạn muốn. Nếu bạn muốn thay đổi Shift+Ctrl+Enter sau đó bạn sẽ giữ trong phiên tiếp theo.

Cấu hình địa chỉ thanh bar, sau đó lọc bởi trình duyệt .fixup hiển thị như sau:

Đây là một cặp giá trị mà bạn có thể thiết lập quan hẹ của những cài đặt này:

– Browser.fixup.alternate.enabled- bạn có thể sử dụng để trả về hoạt động của Ctrl-Enter.

– Browser.fixup.alternate.prefix- giá trị này khai báo từ trước khi bạn đánh từ khóa vào.

– Browser.fixup.alternate.suffix- giá trị này thiết lập cái mà đã được khai báo sau từ khóa. Bạn có thể sử dụng điều này để thay đổi suffix cho code của bạn giống như .co.uk.

Sử dụng hậu tố URL mở rộng

Nếu bạn muốn cấu hình tất cả các cài đặt, bao gồm Shift+Enter cho .net và Ctrl+Shift+Enter cho .org, bạn sử dụng hậu tố URL mở rộng để cấu hình tất cả chúng hoặc cài đặt những giá trị quen thuộc cho bạn khi bạn đánh Enter trong thanh địa chỉ.

Cài đặt mở rộng, và mở ra lựa chọn thông qua cửa sổ add-ons. Bạn sẽ dễ dàng để sử dụng hộp thoại :

Bất kỳ thay đổi nào bạn cũng có thể làm được ngay lập tức.

Vũ Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *