(+84) 463.28.7979

Thay đổi thư mục lưu mặc định trong Windows 7 Library


Khi bạn lưu một tập tin trong một chương trình và bạn không tự thay đổi thư mục thì vị trí lưu tập tin mặc định sẽ là “My Documents”. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn hầu hết các tập tin sẽ được lưu vào một thư mục khác mà không cần phải để điều chỉnh nó mỗi khi bạn lưu tập tin.

Tuy nhiên, để thay đổi vị trí lưu mặc định cho thư viện truy cập vào các chương trình khác với Word, bạn không cần bất kỳ phần mềm của bên thứ ba. Bạn thậm chí có thể thêm thư mục tùy chỉnh của bạn để thư viện và nó xác định như là mặc định vị trí khi bạn lưu.

selecting_properties_for_library

Cửa sổ Documents Properties hiển thị. Mỗi trong số bốn thư viện mặc định có hai vị trí thư mục: một thư mục người dùng của bạn (C:\Users\Trinh Dinh Nguyen) và một thư mục Public (C:\Users\Public).  Để thêm một thư mục tùy chỉnh để thư viện được lựa chọn, hãy nhấp vào Add.

clicking_include_a_folde

Cửa sổ Include Folder in Documents mở ra, bạn di chuyển đến thư mục bạn muốn sử dụng như là mặc định và lựa chọn nó. Sau đó click Include Folder.

include_folder_dialog_library_properties

Thư mục tùy chỉnh được thêm vào danh sách Library locations. Chọn thư mục tùy chỉnh và nhấn vào Set save location.

clicking_set_save_location

Việc kiểm tra đánh dấu di chuyển đến thư mục tùy chỉnh cho nó bây giờ là vị trí lưu mặc định. Click vào OK để lưu thay đổi của bạn và đóng hộp thoại.

documents_properties

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>