(+84) 463.28.7979

Thay đổi các thuộc tính mặc định của cửa sổ Command


Nếu muốn thay đổi các thuộc tính của cửa sổ DOS như Size, Color, Font, Buffer Size, Window / Full Screen cho hợp với ý mình, hãy thực hiện như sau:

1. Mở một cửa sổ Commnad bất kỳ

2. Nhấp chuột phải lên thanh Title, chọn Defaults hoặc chọn Properties.

3. Ở cửa sổ hiện ra, hãy thực hiện các thay đổi theo ý mình. Kể từ đây, tất cả các cửa sổ Command sẽ có thuộc tính vừa được thiết lập (xem hình 1).

Commnad Properties

Hình 1: Thay đổi các thuộc tính của cửa sổ Command

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *