(+84) 463.28.7979

Theo dõi những thay đổi trong Word 2007


Theo dõi thay đổi là một tính năng tuyệt vời của Word 2007 nó cho phép bạn xem những gì đã được thay đổi trong một tài liệu. Công cụ này được tìm thấy trên tab Reviewing của Ribbon.

Bắt đầu theo dõi thay đổi

Để theo dõi những thay đổi trong một tài liệu, bạn click vào biểu tượng Track Changes.

Để bắt đầu theo dõi bạn làm như sau:

– Click vào thẻ Review trên Ribbon.

– Click vào biểu tượng Track Changes.

Xem tài liệu

Có 4 cách để xem tài liệu của bạn đã được thay đổi:

Final Showing Markup: Hiển thị những gì đã thay đổi.

Final: Hiển thị những gì đã thay đổi nhưng sẽ không hiển thị phần thay đổi.

Original Showing Markup: Hiển thị tài liệu gốc với những thay đổi.

Orginal: Hiển thị tài liệu gốc.

Để xem sự thay đổi, click vào lựa chọn thích hợp trong Tracking Group của thẻ Review trên Ribbon.

Tính năng Show Markup cho phép bạn xem các phần khác nhau như Comment, định dạng… và lựa chọn xem các comment khác.

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Khi bạn xem những thay đổi trong một tài liệu, bạn có thể chọn là chấp nhận hoặc từ chối thay đổi. Điều này cho phép bạn xem xét các tài liệu thay đổi bằng cách chấp nhận hoặc từ chối mỗi thay đổi.

Comment

Biểu tượng New Comments cũng cho phép bạn thêm ý kiến trong tài liệu. Để thêm một ý mới, đưa con trỏ chuột vào nơi mà bạn muốn thêm nhận xét và bấm vào New Comment.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *