(+84) 463.28.7979

Theo dõi tất cả các truy vấn trong MySQL


Microsoft SQL Server có công cụ gọi là Profiler, công cụ này cho phép bạn theo dõi tất cả các truy vấn tới SQL server.

Điều này cực kỳ hữu ích cho việc lập trình cũng như các quản trị viên cơ sở dữ liệu để gỡ rối một cách chính xác của các truy vấn được tạo ra bởi một ứng dụng.

Sau khi đã chuyển sang sử dụng MySQL trên một cơ sở dữ liệu thường xuyên, điều này là một trong những điều đầu tiên tôi muốn có con số hiện ra các truy vấn tới MySQL. Làm thế nào mà bạn nhìn thấy người khác có thể thực sự được tạo ra bởi mã SQL WordPress hay phpBB?

Việc đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải làm là quay về khai thác các file log của các truy vấn trong MySQL. Được cảnh báo rằng, điều này chỉ nên được thực hiện khi nó phát triển… nó thực sự làm chậm mọi thứ và để vào một file log.
Tìm và mở tập tin cấu hình MySQL của bạn, thường là tập tin / etc / mysql / my.cnf trên Ubuntu. Hãy tìm phần “Logging and Replication”

#
# * Logging and Replication
#
# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.
log = /var/log/mysql/mysql.log

Chỉ cần bỏ phần comment “log” để chuyển biến mở phần logging. Khởi động lại MySQL với lệnh sau:

sudo /etc/init.d/mysql restart

Bây giờ chúng ta sẵn sàng để bắt đầu theo dõi các truy vấn khi chúng truy vấn vào MySQl. Mở cửa sổ Terminal mới và chạy dòng lệnh sau để chuyển các tập tin đăng nhập, điều chỉnh đường dẫn nếu cần thiết.

tail -f /var/log/mysql/mysql.log

Bây giờ hãy chạy ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy cơ sở dữ liệu bắt đầu bay của các truy vấn của bạn trong cửa sổ Terminal.

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *